Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

“Ürün veya Hizmet Alan Kişi” Aydınlatma Metni

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Model Ambalaj), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Model Ambalaj tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün Veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Model Ambalaj veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Noter Satış Numarası ve Noter Satış Tarihi ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ad, Soyad, Adres, IBAN, Ödenecek Tutar , Ödeme Açıklaması, Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres İl, Adres İlçe, Adres, Posta Kodu, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Tüketici Satış Sözleşmesi’ne istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres İl, Adres İlçe, Adres, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Mal Hizmet Satış Sözleşmesi’ne istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, adres, telefon numarası (mobil), telefon numarası (sabit), vergi kimlik no, vergi dairesi, noter satış tarihi ve noter satış numarası

KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)’ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu’na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden;

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)’ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu’na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres İl, Adres İlçe, Adres, Evrak Tarihi, Evrak No, Evrak Tutarı, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar Ve Saklama Süresi’ne (Madde 82) istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, adres, telefon numarası (mobil), telefon numarası (sabit), vergi kimlik no, vergi dairesi, ıban, ödenecek tutar, ödeme açıklaması, noter satış tarihi ve noter satış numarası

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, adres il, adres ilçe, adres, posta kodu, telefon numarası (mobil), telefon numarası (sabit), ticaret unvanı, vergi kimlik no, vergi dairesi, ıban, ödenecek tutar ve ödeme açıklaması

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Lojistik Şirketleri’ne taşımacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres İl, Adres İlçe, Adres, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi; kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Osmangazi Mahallesi, Mehmet Deniz Kopuz Caddesi, No:2A Esenyurt / İstanbul adresine yazılı olarak;

insankaynaklari@modelambalaj.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak insankaynaklari@modelambalaj.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş.

     

 

Kişisel Verilerin Korunması

“Tedarikçi Yetkilisi” Aydınlatma Metni

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Model Ambalaj), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Model Ambalaj tarafından işlenen siz, şirketinizle yapılan tedarikçi sözleşmesi sebebiyle Tedarikçi Yetkilisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Oğuz Ambalaj veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Ticaret Unvanı, Kurumdaki Unvanı, Çalıştığı Kurumun Adı, Evrak Tarihi, Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi;

Otomatik olmayan yöntemlerle başka veri sorumlusundan kağıt ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Evrak Tarihi, Evrak No ve Evrakı Düzenleyen;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ticaret Unvanı, Kurum Adresi, Ticaret Sicil No, Firmanın Faaliyet Gösterdiği Alan, Faaliyet Başlangıç Tarihi, Meslek Grubu, NACE Kodu, Sermaye, Belgenin Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2d’deki llgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebiyle

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, imza ve ticaret unvanı

KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar Ve Saklama Süresi’ne (Madde 82) istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, kurumdaki unvanı, çalıştığı kurumun adı, evrak tarihi, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, ıban, banka adı, banka şubesi adı, banka hesap no, ödenecek tutar, ödeme tarihi ve ödeme açıklaması

KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, ıban, banka adı, banka şubesi adı, banka hesap no, ödenecek tutar, ödeme tarihi ve ödeme açıklaması

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, İmza ve Ticaret Unvanı

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Evrak Tarihi, Evrak No ve Evrakı Düzenleyen

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Ticaret Unvanı, Kurumdaki Unvanı, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurum Adresi, Ticaret Sicil No, Firmanın Faaliyet Gösterdiği Alan, Faaliyet Başlangıç Tarihi, NACE Kodu, Sermaye, Meslek Grubu, Evrak Tarihi, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Belge Numarası, Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, adres, ticaret unvanı, kurum adresi, ticaret sicil no, firmanın faaliyet gösterdiği alan, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer, yetki başlangıç tarihi, yetki bitiş tarihi, yetki no, faaliyet başlangıç tarihi, nace kodu, sermaye, meslek grubu, evrak tarihi, evrak no, belgenin düzenlenme tarihi, belge numarası, belge no, belge referans no, evrakı düzenleyen ve vergi kimlik no

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Osmangazi Mahallesi Mehmet Deniz Kopuz Caddesi No:2A Esenyurt / İstanbul adresine yazılı olarak;

insankaynaklari@modelambalaj.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak insankaynaklari@modelambalaj.com.tradresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş.

 

Kişisel Verilerin Korunması

“Tedarikçi Çalışanı” Aydınlatma Metni

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Model Ambalaj), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi

Mal ve/veya hizmet tedarik ettiğimiz ve çalışmakta olduğunuz tüzel kişilikle olan ilişkilerimiz sebebiyle kişisel verileriniz Model Ambalaj tarafından işlenen siz, tarafımızca Tedarikçi Çalışanı olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Model Ambalaj veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Geçerlilik Tarihi, E-imza, Adres, Kurumdaki Görevi, Ticaret Unvanı, Kurumdaki Unvanı, Kurum Adresi, Kurum Sicil No, Araç Plaka No, Unvan, Evrak Tarihi, Evrak No, Evrak Geçerlilik Süresi, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Sertifika Tarihi, Diploma Tarih ve No, Sertifika No, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Araç Plaka No, Marka ve Model, Aracın Cinsi, Tescil Tarihi, Aracın Kullanım Amacı, Kullanım Şekli, Şase No, Ülke, Aracın Yakıt Tipi, Motor No , Koltuk Sayısı, Trafige Çıkış Tarihi , Tescil Belge Numarası, Aracın Teslim Edilme Zamanı, Araç Tipi, Kullanım Amacı , Taşıt Sınıfı , Aracın Çıkış KMsi, Aracın Geliş KMsi (ODO), Aracın Teslim Alınma Zamanı, Aracın Rengi, Araç Üzerindeki Hak Sahipleri , Ayakta Yolcu Sayısı, Azami Yükü Ağırlığı , Güç Ağırlığı Oranı , İlk Tescil Tarihi, Katar Ağırlığı, Motor Gücü, Net Ağırlığı , Noter İmza-Mühür, Römork Azami Yükü Ağırlığı , Silindir Hacmi , Ticari Adı , Tip Onay No , Belgenin Düzenlenme Tarihi, Ödenecek Tutar , Poliçe No, Sigorta Şirketinin Unvanı, Acente Unvanı, Poliçe Başlangıç-Bitiş Tarihi, Sigorta Süresi , Tramer Belge No, Müşteri Numarası, Acente Levha No, Acente No, Ödeme Tarihi, Acente Kodu, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Yeri ve Saati, Hasarsızlık Oranı , Poliçe Vadesi, Acente Adresi, Poliçe Başlangıç Tarihi, Poliçe Bitiş Tarihi, Sigorta Başlama Tarihi, Sigorta Bedeli, Sigorta Bitiş Tarihi, Sigorta Primi Tutarı (Brüt), Sigorta Primi Tutarı (Net), Sigorta Şirketi Adresi, Teminat Türü, Firmanın Faaliyet Gösterdiği Alan, Eğitim Süresi, Sertifika Numarası, İSG Eğitim Tarihi, Öğrenim Tipi, Müşteri Numarası, Belge Numarası, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri, Seri – No, Veriliş Tarihi, Sürücü Belgesi Var, Sürücü Belgesi Sınıfı Geçerlilik Tarihi, Aktif Ceza Puanı ve Yeni Tip Belge Mi?;

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kart ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Fotoğraf, Belge Türü, Kurumdaki Görevi, Telefon Numarası (Mobil), Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurum Adresi, Telefon Numarası (Sabit), Kurum E-Postası, Faks Numarası, Dahili Telefon Numarası, Belge Numarası, Barkod No, Veriliş Tarihi ve Kapsadığı Diğer Mes. Yet. Bel.;

Otomatik olmayan yöntemlerle başka veri sorumlusundan kağıt ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Kızlık Soyadı, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Evrak Tarihi, Meslek Kodu, Meslek Adı, Sigortalılık Türü / Kodu, SSK Sicil No, Bağkur Sicil No, Emekli Sandığı Sicil No, Geçici 20. Md. Sicil No, 30 Günden Az Çalışma, Yaşlılık Aylığı Alıyorsa Sigorta Kolu, Engelli, Hükümlü, 2821 sayılık Kanun Görev Kodu, Adres İl, Adres İlçe, Adres Mahalle / Semt, Adres Apartman Adı, Adres Kapı No, Kurumdaki Unvanı, Çalıştığı Kurumun Adı, Araç Plaka No, İşe Giriş Tarihi, Muayene Sonucu ve Kanaat, Sağlık Raporu Tarihi ve Sağlık Raporu No;

Otomatik yöntemlerle başka veri sorumlusundan elektronik ortamda

Ad, Soyad, Kızlık Soyadı, Meslek Kodu, Sicil No, Gün Sayısı, Dönem (Ay / Yıl), Belge Türü, Ticaret Unvanı, Kurum Adresi, İşveren Sicil Numarası, Eksik Gün Açıklaması, Barkod No, İşe Giriş Tarihi ve İşten Çıkış Tarihi;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2d’deki llgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebiyle

Eğitim Veren sıfatınız çerçevesinde

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, imza, ticaret unvanı ve unvan

KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ndaki İsg Eğitim Belgelerinin Saklanması’na (Madde 15/1) istinaden;

Ad, Soyad, Unvan, Eğitim Süresi, İSG Eğitim Tarihi ve Öğrenim Tipi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ndaki Kişisel Sağlık Dosyalarının Saklanması’na (Madde 7/1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Muayene Sonucu ve Kanaat, Sağlık Raporu Tarihi ve Sağlık Raporu No

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü’ne (Madde 4) istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, doğum tarihi, baba adı, doğum yeri, ana adı, cinsiyet, kızlık soyadı, kayıtlı olunan il, kayıtlı olunan ilçe, kayıtlı olunan mahalle köy, kayıtlı olunan cilt no, kayıtlı olunan aile sıra no, kayıtlı olunan sıra no, evrak tarihi, meslek kodu, meslek adı, sigortalılık türü / kodu, ssk sicil no, bağkur sicil no, emekli sandığı sicil no, geçici 20. Md. Sicil no, 30 günden az çalışma, yaşlılık aylığı alıyorsa sigorta kolu, 2821 sayılık kanun görev kodu, adres il, adres ilçe, adres mahalle / semt, adres apartman adı, adres kapı no ve işe giriş tarihi

Araç Sürücüsü sıfatınız çerçevesinde

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi’ndaki İstanbulda Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi İsteme Yükümlülüğü’ne (5/1/ç) istinaden;

Ad, Soyad, Geçerlilik Tarihi, Evrak No, Araç Plaka No ve Tescil Tarihi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndaki Psikoteknik Belgesi Alma Zorunluluğu’na (34) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Evrak No, Evrak Geçerlilik Süresi, Belge Numarası, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri ve Sürücü Belgesi Var

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü’ne (Madde 4) istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, baba adı, doğum yeri, fotoğraf, belge türü, belge numarası, barkod no, veriliş tarihi ve kapsadığı diğer mes. Yet. Bel.

Engelli sıfatınız çerçevesinde

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü’ne (Madde 4) istinaden;

Engelli

Gümrük Temsilcisi sıfatınız çerçevesinde

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Gümrük Kanunu’ndaki Gümrük Beyannamesi’ne (58) istinaden;

Ad, soyad, imza ve belgenin düzenlenme tarihi

Hükümlü sıfatınız çerçevesinde

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü’ne (Madde 4) istinaden;

Hükümlü

İşyeri Hekimi sıfatınız çerçevesinde

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ndaki Kişisel Sağlık Dosyalarının Saklanması’na (Madde 7/1) istinaden;

Ad, soyad, sertifika tarihi, diploma tarih ve no ve sertifika no

Nakliyeci sıfatınız çerçevesinde

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)’ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu’na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ndaki Kişisel Sağlık Dosyalarının Saklanması’na (Madde 7/1) istinaden;

Ad, soyad, imza, çalıştığı kurumun adı ve araç plaka no

Teslim Eden sıfatınız çerçevesinde

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)’ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu’na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ndaki Kişisel Sağlık Dosyalarının Saklanması’na (Madde 7/1) istinaden;

Ad, soyad, imza ve kurumdaki unvanı

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Kurumdaki Görevi, Telefon Numarası (Mobil), Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurum Adresi, Telefon Numarası (Sabit), Kurum E-Postası, Faks Numarası ve Dahili Telefon Numarası

Alt işveren çalışanları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Kızlık Soyadı, Meslek Kodu, Sicil No, Gün Sayısı, Dönem (Ay / Yıl), Belge Türü, Ticaret Unvanı, Kurum Adresi, İşveren Sicil Numarası, Eksik Gün Açıklaması, Barkod No, İşe Giriş Tarihi ve İşten Çıkış Tarihi

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Adres, Ticaret Unvanı, Kurum Adresi, Kurum Sicil No, Araç Plaka No, Evrak Tarihi, Evrak No, E-Posta Adresi, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Araç Plaka No, Marka ve Model, Aracın Cinsi, Tescil Tarihi, Aracın Kullanım Amacı, Kullanım Şekli, Şase No, Ülke, Aracın Yakıt Tipi, Motor No, Koltuk Sayısı, Trafige Çıkış Tarihi, Tescil Belge Numarası, Aracın Teslim Edilme Zamanı, Araç Tipi, Kullanım Amacı, Taşıt Sınıfı, Aracın Çıkış KMsi, Aracın Geliş KMsi (ODO), Aracın Teslim Alınma Zamanı, Aracın Rengi, Araç Üzerindeki Hak Sahipleri, Ayakta Yolcu Sayısı, Azami Yükü Ağırlığı, Güç Ağırlığı Oranı, İlk Tescil Tarihi, Katar Ağırlığı, Motor Gücü, Net Ağırlığı, Noter İmza-Mühür, Römork Azami Yükü Ağırlığı, Silindir Hacmi, Ticari Adı, Tip Onay No, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Ödenecek Tutar, Poliçe No, Sigorta Şirketinin Unvanı, Acente Unvanı, Poliçe Başlangıç-Bitiş Tarihi, Tramer Belge No, Sigorta Süresi, Müşteri Numarası, Acente Levha No, Acente No, Ödeme Tarihi, Acente Kodu, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Yeri ve Saati, Hasarsızlık Oranı, Poliçe Vadesi, Sigorta Başlama Tarihi, Sigorta Bitiş Tarihi, Teminat Türü, Sigorta Primi Tutarı (Net), Sigorta Primi Tutarı (Brüt), Sigorta Bedeli, Poliçe Başlangıç Tarihi, Poliçe Bitiş Tarihi, Sigorta Şirketi Adresi, Acente Adresi, Firmanın Faaliyet Gösterdiği Alan, Muayene Sonucu ve Kanaat, Sağlık Raporu Tarihi, Sağlık Raporu No ve Müşteri Numarası

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, doğum tarihi, kızlık soyadı, meslek kodu, sicil no, gün sayısı, dönem (ay / yıl), belge türü, adres, ticaret unvanı, kurum adresi, kurum sicil no, işveren sicil numarası, araç plaka no, eksik gün açıklaması, evrak tarihi, evrak no, barkod no, işe giriş tarihi, e-posta adresi, işten çıkış tarihi, vergi kimlik no, vergi dairesi, araç plaka no, marka ve model, aracın cinsi, tescil tarihi, aracın kullanım amacı, kullanım şekli, şase no, ülke, aracın yakıt tipi, motor no, koltuk sayısı, trafige çıkış tarihi, tescil belge numarası, aracın teslim edilme zamanı, araç tipi, kullanım amacı, taşıt sınıfı, aracın çıkış kmsi, aracın geliş kmsi (odo), aracın teslim alınma zamanı, aracın rengi, araç üzerindeki hak sahipleri, ayakta yolcu sayısı, azami yükü ağırlığı, güç ağırlığı oranı, ilk tescil tarihi, katar ağırlığı, motor gücü, net ağırlığı, noter imza-mühür, römork azami yükü ağırlığı, silindir hacmi, ticari adı, tip onay no, belgenin düzenlenme tarihi, ödenecek tutar, poliçe no, sigorta şirketinin unvanı, acente unvanı, poliçe başlangıç-bitiş tarihi, tramer belge no, sigorta süresi, müşteri numarası, acente levha no, acente no, ödeme tarihi, acente kodu, düzenleme tarihi, düzenleme yeri ve saati, hasarsızlık oranı, poliçe vadesi, sigorta başlama tarihi, sigorta bitiş tarihi, teminat türü, sigorta primi tutarı (net), sigorta primi tutarı (brüt), sigorta bedeli, poliçe başlangıç tarihi, poliçe bitiş tarihi, sigorta şirketi adresi, acente adresi, firmanın faaliyet gösterdiği alan ve müşteri numarası

Araç Sürücüsü sıfatınız çerçevesinde

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Evrak Tarihi, Evrak No ve Araç Plaka No

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres, E-Posta Adresi, Araç Plaka No, Marka ve Model, Tescil Tarihi, Kullanım Şekli, Şase No, Motor No, Belge Numarası, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri, Seri – No, Veriliş Tarihi, Sürücü Belgesi Var, Sürücü Belgesi Sınıfı Geçerlilik Tarihi, Yeni Tip Belge Mi? ve Aktif Ceza Puanı

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğraf, geçerlilik tarihi, veren makam, adres, evrak tarihi, evrak no, evrak geçerlilik süresi, e-posta adresi, araç plaka no, marka ve model, tescil tarihi, kullanım şekli, şase no, motor no, kan grubu, belge numarası, sürücü belgesi sınıf bilgileri, seri – no, veriliş tarihi, sürücü belgesi var, sürücü belgesi sınıfı geçerlilik tarihi, sürücü belgesi sınıfı veriliş tarihi, taşıt türüne özel kısıtlar, yeni tip belge mi? Ve aktif ceza puanı

Eğitim Veren sıfatınız çerçevesinde

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad ve Kurumdaki Görevi

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, imza, kurumdaki görevi, ticaret unvanı ve unvan

Gümrük Temsilcisi sıfatınız çerçevesinde

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, imza ve belgenin düzenlenme tarihi

İş Güvenliği Uzmanı sıfatınız çerçevesinde

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, imza ve kurumdaki unvanı

İşyeri Hekimi sıfatınız çerçevesinde

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla

Ad ve Soyad

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Şartları sağlayan meşru menfaatimize istinaden;

Ad, Soyad, Sertifika Tarihi, Diploma Tarih ve No ve Sertifika No

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, sertifika tarihi, diploma tarih ve no, sertifika no ve sertifika numarası

Kalibrasyon Personeli sıfatınız çerçevesinde

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, e-imza, evrak tarihi ve evrak no

Kalibrasyon Sert. Onaylayan sıfatınız çerçevesinde

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, e-imza, evrak tarihi ve evrak no

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Sosyal Güvenlik Kurumu’na hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Ad ve Soyad;

kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Osmangazi Mahallesi, Mehmet Deniz Kopuz Caddesi, No:2A Esenyurt / İstanbul adresine yazılı olarak;

insankaynaklari@modelambalaj.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak insankaynaklari@modelambalaj.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş.

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması

“Tedarikçi (Gerçek Kişi)” Aydınlatma Metni

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Model Ambalaj), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Model Ambalaj tarafından işlenen siz, sağladığınız mal ve hizmetler sebebiyle Tedarikçi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Model Ambalaj veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres İl, Adres İlçe, Adres, Posta Kodu, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, adres il, adres ilçe, adres, posta kodu, telefon numarası (mobil), telefon numarası (sabit), ticaret unvanı, vergi kimlik no ve vergi dairesi kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Osmangazi Mahallesi, Mehmet Deniz Kopuz Caddesi No:2A Esenyurt / İstanbul adresine yazılı olarak;

insankaynaklari@modelambalaj.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak insankaynaklari@modelambalaj.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş.

 

Kişisel Verilerin Korunması

“Yetkili Satıcı / Bayi” Aydınlatma Metni

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Model Ambalaj), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Model Ambalaj tarafından işlenen siz, akdedilen sözleşme sebebiyle Yetkili Satıcı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Model Ambalaj veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamda

Ad, Soyad, Ticaret Unvanı, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Banka Adı, Banka Şubesi Adı ve Teminat Tutarı;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Toplam Limit, Açılış Tarihi, Bildirim Dönemi, Borçlar Toplamı, Finansal Ürün Statüsü, Finansal Ürün Tipi, Findeks Rapor Referans No, Findeks Rapor Tarihi, Gecikmedeki Borç, Geçmiş Ödeme Hareketi Dönemi, Geçmiş Ödeme Hareketi Durumu, İdari/Kanuni Takip Tarihi, Kapanış Tarihi, Kayıt Referans No, Limit Kullanım Oranı, Limitler Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, Sorumluluk Durumu, Takibe Alınan Bakiye, Taksitli Bakiye, Toplam Borç ve Findeks Kredi Notu;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Gerçek Kişi Bayi / Yetkili Satıcı Sözleşmesi’ne istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Toplam Limit, Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, Finansal Ürün Tipi, Toplam Borç, Bildirim Dönemi, Kayıt Referans No, Geçmiş Ödeme Hareketi Dönemi, Geçmiş Ödeme Hareketi Durumu, Finansal Ürün Statüsü, Açılış Tarihi, Kapanış Tarihi, İdari/Kanuni Takip Tarihi, Gecikmedeki Borç, Sorumluluk Durumu, Takibe Alınan Bakiye, Taksitli Bakiye, Limit Kullanım Oranı ve Findeks Kredi Notu

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Gerçek Kişi Bayi / Yetkili Satıcı Sözleşmesi’ne istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, ticaret unvanı, belgenin düzenlenme tarihi, banka adı, banka şubesi adı, toplam limit, teminat tutarı, findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, finansal ürün tipi, toplam borç, bildirim dönemi, kayıt referans no, geçmiş ödeme hareketi dönemi, geçmiş ödeme hareketi durumu, finansal ürün statüsü, açılış tarihi, kapanış tarihi, idari/kanuni takip tarihi, gecikmedeki borç, sorumluluk durumu, takibe alınan bakiye, taksitli bakiye, limit kullanım oranı ve findeks kredi notu

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, ticaret unvanı, belgenin düzenlenme tarihi, banka adı, banka şubesi adı, toplam limit, teminat tutarı, findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, finansal ürün tipi, toplam borç, bildirim dönemi, kayıt referans no, geçmiş ödeme hareketi dönemi, geçmiş ödeme hareketi durumu, finansal ürün statüsü, açılış tarihi, kapanış tarihi, idari/kanuni takip tarihi, gecikmedeki borç, sorumluluk durumu, takibe alınan bakiye, taksitli bakiye, limit kullanım oranı ve findeks kredi notu

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

Osmangazi Mahallesi, Mehmet Deniz Kopuz Caddesi No:2A Esenyurt / İstanbul adresine yazılı olarak;

insankaynaklari@modelambalaj.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak insankaynaklari@modelambalaj.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş.

 

 

 

“Ziyaretçi (İnternet)” Aydınlatma Metni

Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Model Ambalaj), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Model Ambalaj tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Model Ambalaj veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kalıcı çerez ve Oturum çerezi;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ndaki Internet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;

Bağlantı zamanı, kullanılan ıp protokolü, ziyaret edilen sayfa, bağlantı bitiş zamanı, ıp adresi ve aktarılan veri miktarı

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla

Oturum çerezi ve kalıcı çerez

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

Osmangazi Mahallesi Mehmet Deniz Kopuz Caddesi No:2A ESENYURT / İSTANBUL adresine yazılı olarak;

insankaynaklari@modelambalaj.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak insankaynaklari@modelambalaj.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz. Model Ambalaj Ürünleri San. Tic. A.Ş.